19 juli – 18 september 2012   24 uur per dag  ‘Raakspoort’, hoek Raaks/Gratieplein, Haarlem

De citadel van Antwerpen en historische band met Haarlem

Deze zomer is het tweeluik ‘Ghelijck een catte sit en pronct ende loert na de muys’ en ‘Catten en moortcuylen’ te zien van de Haarlemse kunstenaar Marissa Evers in de StadsKunstKamer,  de nieuwe kunstlocatie op de hoek van het nieuwe stadskantoor van Haarlem aan de Raakszijde.

 

Na eerder begin dit jaar het werk voor een tentoonstelling in ‘Cabin’ in Antwerpen-Zuid te hebben gemaakt, zijn deze werken, die de historische citadel  als uitgangspunt hebben, nu in Haarlem te zien. Deze door de Spanjaarden gemaakte omwalling met vijf bastions is nu enkel nog als blauwdruk onder de grond aanwezig. In de tweeluik word je virtueel volgens het stratenplan van nu langs de locaties geleid waar tot 1880 de vijf bastions stonden.

Toen de hertog van Alva op zijn strafexpeditie naar de Noordelijke Nederlanden in 1567 Antwerpen binnentrok, liet hij een geschikt terrein uitzoeken voor de bouw van een citadel en dwangburcht van waaruit een eventuele opstand in de stad effectief kon worden bestreden. De Italiaanse vestingbouwkundige Paciotto ontwierp het fort, dat onder toezicht van de rustmeester der artillerie van het Spaanse leger werd gebouwd. Paciotto verliet daarna de Zuidelijke Nederlanden waarop zijn landgenoot Bartolomeo Campi nogal wat wijzigingen in het ontwerp aanbracht; deze bleef het toezicht over de bouw uitoefenen tot 1572, toen hij bij het Beleg van Haarlem (1572-73) de dood vond.

Nadat in 1585 Antwerpen door de Spanjaarden was ingenomen, verlieten tienduizenden niet-katholieke Vlamingen om economische en geloofsredenen hun land. Vele duizenden vestigden zich in Haarlem, aangetrokken door de gunstige vestigingsvoorwaarden, subsidies en geloofsvrijheden. De Vlamingen brachten in Haarlem de linnen- en zijde-industrie tot grote bloei.

Met dank aan: Philippe van Damme, Aart van der Kuijl,  Zbrass Machines, Hans Vissers, Studiotijn, LetteropReklame

mmmm_posterSKK

19 july – 18 september 2012  Open: 24 hours  ‘Raakspoort’, corner Raaks/Gratieplein, Haarlem

The citadel of Antwerp and the historic connection with Haarlem

This summer you can see the dyptich ‘Ghelijck een catte sit en pronct ende loert na de muys’ and ‘Catten en moortcuylen’ by the Haarlem based artist Marissa Evers in the ‘StadsKunstKamer’,  a new art location at the corner of the new council office of Haarlem. Previously made for an exhibition in Cabin, in Antwerp, the works which have the historic citadel as starting point, can now be seen in Haarlem. The only traces now left of the Spanish made fortress is as a blueprint underground. In the dyptich you are virtually lead along the streetplan of today, along the locations where the 5 bastions stood until the 1880′s.

When the duke of Alva invaded Antwerp in the northern Netherlands with his expedition in 1567 , he chose a suitable terrain to build a citadel from which a possible revolt of the city could be effectively contested.

The Italian military engineer Pacoitto designed the fort, which was built under the supervision of the master of artillery of the Spanish army. Pacoitto left afterward the Southern Netherlands, after which the his compatroit Bartolomeo Campi made some major changes to the design; he kept the supervision of construction until 1572, when he died at the siege of Haarlem (1572-73).

After the invasion of Antwerp by the Spaniards in 1585, ten thousands non-catholic Flemings left their country for economical and religious reasons. Many thousands settled in Haarlem, drawn by the favorable conditions of establishment, grants and the religious freedom. Thanks to the Flemish the linen and silk industry flourished immensly in Haarlem.

Many thanks to: Philippe van Damme, Aart van der Kuijl,  Zbrass Machines, Hans Vissers, Studiotijn, LetteropReklame